background

В Професионална гимназия по селско стопанство "Ангел Кънчев" - гр. Русе има свободни места за прием на ученици в 8. клас в паралелките по следните специалности:

  • Производител на селскостопанска продукция

  • Ветеринарен техник

  • Механизация на селското стопанство

Записването след трети етап на класиране става в гимназията в срок до 11.09.2018 година. Необходимите документи за кандидатстване са:

  • свидетелство за завършено основно образование;

  • служебна бележка (оригинал) от училището с резултатите от изпита по БЕЛ и по математика;

  • медицинско свидетелство (оригинал и копие) само при кандидатстване в професионални гимназии;

  • документ за самоличност на кандидата;

  • заявление (по образец), което ще получите на място, при подаване на документите.

 

 

 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧИЛИЩЕТО

 

Първото земеделско училище в страната

През 1865 г. турският реформатор Мидхад паша създава модерно земеделско стопанство Нумуне чифлик – Образцов чифлик. За негов пръв управител е назначен чешкия земеделски възпитаник, известния революционер Ангел Кънчев. В своя доклад № 35 от 12.XII. 1879 г. Григор Начович, временен министър на финансите, обосновава необходимостта от отварянето на земеделски образцови чифлици, в които земеделието да се изучава практически. В отговор на 13. XII. 1879 г. излиза Указ № 374 на княз Александър I Батенберг за организирането на Образцов чифлик като нисше практическо училище, с пръв управител и учител по земеделие Георги Андреев Георгов и иконом – счетоводител Петър Жълтов. С Указ № 448 от 20.VI.1883 г. на княз Александър нисшето практическо училище става средно земеделско училище.

 

Сграден фонд и материално-техническа база

Гимназията стопанисва сграден фонд от 28 сгради – училищна сграда с ученически стол, общежитие, физкултурен салон, учебна ветеринарна клиника и други помощни сгради, обслужващи учебния процес и учебно-опитното стопанство. Общежитието разполага със стаи с безжичен интернет, отоплявани с климатици, компютърни зали, занимални с телевизори, стаи за спортуване, стая с кухненско оборудване.

В учебно-опитното стопанство се включват учебни и производствени работилници, складови помещения и селскостопанска техника. Всички те са разположени на около 175 дка обособен и заграден двор. Училището разполага с три животновъдни ферми (за крави, овце, и зайци) и машинен парк.

Професионалната гимназия използва за учебна цел: колесни трактори; верижен трактор, сеялка; плугове; дискова брана, култиватори; сеялка; пръскачка, тороразпръсквачка; сламопреса,зърнокомбайн.

Ежегодно се отглежда пшеница, царевица, слънчоглед, люцерна. Общият размер на стопанисваната от гимназията земя е 1322 дка. Функционалното и ергономично разположение създава непрекъснат учебно-практически процес, който следва необходимата логика на това специфично образование. Създадените условия за практическо обучение на учениците са една от най-силните страни на ПГСС „Ангел Кънчев”.

 

Постижения

За изключителната роля в историята на българското и европейско земеделие и животновъдство на училището са дадени високи отличия и призови награди за участие в международни и национални изложби – Франция, Белгия, Америка, Италия, Чехия – 40 златни значки и грамоти от Лиеж, Милано, Париж, Будапеща, Антверпен. Именно защото правилните основи, положени тогава никога не са се променяли, а само прогресивно са се сменяли в ритъма на времето, името на Образцов чифлик написа историята на земеделието в минало, сегашно и бъдеще време.

Това е единственото в България училище – ферма, създадено по модела на френските земеделски училища, структурирано върху отделните елементи на завършения цикъл в производството, обработката и реализацията на селскостопанската продукция.

Уникално по своя климат и местоположение, училището е с изключителен принос и значение в земеделската наука, с богат потенциал от възможности за развитието на модерното европейско биоземеделие.

 

Персонал

В училището преподават висококвалифицирани правоспособни учители с магистърска степен както по общообразователните предмети, така и по професионална подготовка – ветеринарен лекари, зоотехници, агроном.

 

Управление на финансовите средства

Управлението на финансовите средства е ефективно.

Във връзка с осъществяването на общата селскостопанска политика на Европейския съюз гимназията е регистрирана като земеделски производител и ежегодно получава субсидия за единица площ. Благодарение на вещото стопанисване и обработване на земите, успяваме да реализираме собствени приходи. Това ни помага да бъдем финансово обезпечени и да правим подобрения на материално-техническата база на училището.

 

Изпълнение на проекти

Гимназията участва по Национални програми на Министерството на образованието, младежта и науката и на Министреството на труда и социалната политика.

По проект учениците“Успех” участват в следните дейности: “Компютрите-искам да знам”, “Пчеларско студио”, „Зелени алтернативи“, „Здравословно хранене“ и „Спортуваме заедно“.

По проект „Ученически практики“ учениците придобиват знания и практически умения в реална работна среда в следните направления: растителна защита, растениевъдни технологии, семепроизводство и зърносъхранение и животновъдство. Партньори по проекта са Институт по земеделие и семезнание –Образцов чифлик, Ф+С Агро, ЗКПУ –Тетово.

Училището участва активно в разработването и включването по национални и европейски програми и проекти. ПГСС „Ангел Кънчев” е бенефициент на 6 реализирани проекта с неправителствената организация VEREIN FUR EUROPAISHE INTEGRATION, ГР. БИЛЕФЕЛД – ГЕРМАНИЯ, финансирани от програмата „Леонардо да Винчи”, които дадоха възможност на много преподаватели и ученици да получат сертификат за образователен и практически ценз в областта на екологичното земеделие. Създадени бяха контакти със сродни училища и институции, ферми и предприятия от ЕС.

Училището участва като бенефициент в проект „Трансграничен екологичен коридор Русе – Гюргево” с продължителност 18 месеца. Гимназията осигури лектори и обучение на целевата група в България и Румъния.

Учители и ученици бяха бенефициенти по програма на ЕС – 50 години обща селскостопанска политика

 

Подготовка на работна сила за селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост

Селското стопанство е приоритетен отрасъл за страната ни и предвид членството ни в Европейския съюз и участието ни в общата му селскостопанска политика се налага необходимостта от подготовка на квалифицирани кадри и специалисти в направление Селско стопанство.

През настоящата учебна 2015/2016година в училището се обучават  ученици по професиите Фермер, Ветеринарен техник, Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост.

Нашите възпитаници се реализират професионално и са признателни за това, което са получили и научили. 

 

 

 

 

 
2019  ПГСС "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - Образцов Чифлик :: гр. Русе ::   globbers joomla templates