background

Проект "Усвояване на добрите практики на екологичното земеделие в Андалусия"

Проект „Усвояване на добрите практики на екологичното земеделие в Андалусия“, Финансиран По Линия На Програма “Еразъм +“

Проектът ще се реализира в контекста на Европейския план за развитие на ПГСС "Ангел Кънчев", фокусиран върху следните области за подобрение:
1. Формиране на международни партньорства, укрепване и разширяване на международната дейност на ПГСС „Ангел Кънчев“ с цел подобряване на практическите компетенции на учениците и персонала и усвояване на добри практики от други страни;
2. Интернационализация на образователния процес чрез изпращане на мобилности в Европа с оглед подобряване на пригодността на обучаемите за бъдеща заетост;
3. Разширяване на възможностите за учениците да учат чужди езици, да научават за други култури, да придобиват мултикултурен опит.

В синхрон с поставените приоритети за работа, проектът си поставя следните цели:
1. Подобряване на практическите компетенции на 30 ученици от ПГСС „Ангел Кънчев“ в сферата на екологичното земеделие и животновъдство;
2. Подобряване капацитета на ПГСС „Ангел Кънчев“ за междуинституционално сътрудничество на европейско ниво;
3. Разширяване на езиковите компетенции и мултикултурните умения на ползвателите в проекта.

Проектът е насочен към 20 ученици от ПГСС "Ангел Кънчев" във възрастовия диапазон 15-19 г. и разширяване на практическите им компетенции по органично земеделие.

Мобилността ще се проведе в град Севиля и околностите през месец юли 2020 г. и е с продължителност три седмици. Тя ще стартира с посещение на практически уъркшоп в Комитета на Андалусия за екологично земеделие относно практическото прилагане на регламентите на ЕС и сертифицирането на органичната продукция, последвано от 3 седмична практика в земеделски и животновъдни стопанства, произвеждащи екологична продукция.

Учениците ще подобрят своите  професионални компетенции, социални и комуникационни умения, ще станат по-гъвкави и адаптивни, ще усвоят умения за работа в мултикултурна среда, ще бъдат по-мотивирани за учене, ще повишават нивото на владеене на работния език на практиката - английски език.

С реализацията на практиката учениците ще придобият следните професионални компетенции:
- Задълбочени познания относно практическото приложение на регламентите на ЕС за екологично отглеждане на растителна и животновъдна продукция и изискванията за сертифициране на биологичната продукция;
- Умения за прилагане на принципите и методите в екологичното зеленчукопроизводство и овощарство, както и при отглеждането на маслодайни растения;
- Умения за приготвяне на органична тор и приложение на методи за растителна защита и борба с вредителите по екологичен начин;
- Запознаване с методите за управление на добива и качеството при органичнaта продукция;
- Реализация на органична продукция.

Освен споменатите професионални компетенции учениците ще подобрят своите социални и комуникационни умения, ще станат по-гъвкави и адаптивни, ще усвоят умения за работа в мултикултурна среда, ще бъдат по-мотивирани за учене, ще повишават нивото на владеене на работния език на практиката - английски език.

Всичко това ще допринесе за развитието на личностните умения на участниците и ще подобри тяхната пригодност за бъдеща заетост не само в България, но и на европейския пазар на труда.

 

 

 

2023  ПГСС "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - Образцов Чифлик :: гр. Русе ::   globbers joomla templates