background

 

Заявления за полагане на изпит по желание

ЗАЯВЛЕНИЕ за изпит по чужд език

ЗАЯВЛЕНИЕ за изпит по информационни технологии

 

Уважаеми родители и ученици,

Прекъсването на учебния процес в училищата в страната във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 налага училищната система да предприеме бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г.

Професионална гимназия по селско стопанство "Ангел Кънчев" прилага следните варианти на преподаване и учене от разстояние:

15.03.2020

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

 – Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
 – Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
 – Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
 – Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

 – Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им;
 – Насърчавайте детето да бъде активно;
 – Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние;
 – Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ;
 – Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници;
 – Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение;

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

МОН

 
 
 
 
 
 
Професионална гимназия по селско стопанство "Ангел Кънчев" е училище с вековна история. Намира се сред красива природа, създава отлични условия за обучение, спорт и отдих на учениците. Училището разполага с учебно-опитно стопанство, машинен парк, добре уредено общежитие. До училището пътуват редовно градска линия № 33 и междуселищни автобуси.
 
УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:
  • Безплатни шофьорски курсове – категории B;
  • Безплатни курсове за работа със земеделска техника;
  • Здравословно хранене в ученическия стол на минимални цени;
  • Общежитие, безплатно за всички ученици.
  • Безплатен транспорт с ученически автобус до близките населени места

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА, ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ГИМНАЗИЯТА ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ
СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС СА СЛЕДНИТЕ:

Професия Фермер
Специалност Производител на селскостопанска продукция

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование - БЕЛ и БЗО

Професия Техник на селскостопанска техника
Специалност Механизация на селското стопанство

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование - БЕЛ и БЗО

Професия Лаборант
Специалност Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства

Разширено изучаване на английски език
Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование - БЕЛ и ХООС

 

 

 

 

 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧИЛИЩЕТО

 

Първото земеделско училище в страната

През 1865 г. турският реформатор Мидхад паша създава модерно земеделско стопанство Нумуне чифлик – Образцов чифлик. За негов пръв управител е назначен чешкия земеделски възпитаник, известния революционер Ангел Кънчев. В своя доклад № 35 от 12.XII. 1879 г. Григор Начович, временен министър на финансите, обосновава необходимостта от отварянето на земеделски образцови чифлици, в които земеделието да се изучава практически. В отговор на 13. XII. 1879 г. излиза Указ № 374 на княз Александър I Батенберг за организирането на Образцов чифлик като нисше практическо училище, с пръв управител и учител по земеделие Георги Андреев Георгов и иконом – счетоводител Петър Жълтов. С Указ № 448 от 20.VI.1883 г. на княз Александър нисшето практическо училище става средно земеделско училище.

 

Сграден фонд и материално-техническа база

Гимназията стопанисва сграден фонд от 28 сгради – училищна сграда с ученически стол, общежитие, физкултурен салон, учебна ветеринарна клиника и други помощни сгради, обслужващи учебния процес и учебно-опитното стопанство. Общежитието разполага със стаи с безжичен интернет, отоплявани с климатици, компютърни зали, занимални с телевизори, стаи за спортуване, стая с кухненско оборудване.

В учебно-опитното стопанство се включват учебни и производствени работилници, складови помещения и селскостопанска техника. Всички те са разположени на около 175 дка обособен и заграден двор. Училището разполага с три животновъдни ферми (за крави, овце, и зайци) и машинен парк.

Професионалната гимназия използва за учебна цел: колесни трактори; верижен трактор, сеялка; плугове; дискова брана, култиватори; сеялка; пръскачка, тороразпръсквачка; сламопреса,зърнокомбайн.

Ежегодно се отглежда пшеница, царевица, слънчоглед, люцерна. Общият размер на стопанисваната от гимназията земя е 1322 дка. Функционалното и ергономично разположение създава непрекъснат учебно-практически процес, който следва необходимата логика на това специфично образование. Създадените условия за практическо обучение на учениците са една от най-силните страни на ПГСС „Ангел Кънчев”.

 

Постижения

За изключителната роля в историята на българското и европейско земеделие и животновъдство на училището са дадени високи отличия и призови награди за участие в международни и национални изложби – Франция, Белгия, Америка, Италия, Чехия – 40 златни значки и грамоти от Лиеж, Милано, Париж, Будапеща, Антверпен. Именно защото правилните основи, положени тогава никога не са се променяли, а само прогресивно са се сменяли в ритъма на времето, името на Образцов чифлик написа историята на земеделието в минало, сегашно и бъдеще време.

Това е единственото в България училище – ферма, създадено по модела на френските земеделски училища, структурирано върху отделните елементи на завършения цикъл в производството, обработката и реализацията на селскостопанската продукция.

Уникално по своя климат и местоположение, училището е с изключителен принос и значение в земеделската наука, с богат потенциал от възможности за развитието на модерното европейско биоземеделие.

 

Персонал

В училището преподават висококвалифицирани правоспособни учители с магистърска степен както по общообразователните предмети, така и по професионална подготовка – ветеринарен лекар, зоотехници, агроном.

 

Управление на финансовите средства

Управлението на финансовите средства е ефективно.

Във връзка с осъществяването на общата селскостопанска политика на Европейския съюз гимназията е регистрирана като земеделски производител и ежегодно получава субсидия за единица площ. Благодарение на вещото стопанисване и обработване на земите, успяваме да реализираме собствени приходи. Това ни помага да бъдем финансово обезпечени и да правим подобрения на материално-техническата база на училището.

 

Изпълнение на проекти

Гимназията участва по Национални програми на Министерството на образованието, младежта и науката и на Министреството на труда и социалната политика.

По проект учениците“Успех” участват в следните дейности: “Компютрите-искам да знам”, “Пчеларско студио”, „Зелени алтернативи“, „Здравословно хранене“ и „Спортуваме заедно“.

По проект „Ученически практики“ учениците придобиват знания и практически умения в реална работна среда в следните направления: растителна защита, растениевъдни технологии, семепроизводство и зърносъхранение и животновъдство. Партньори по проекта са Институт по земеделие и семезнание –Образцов чифлик, Ф+С Агро, ЗКПУ –Тетово.

Училището участва активно в разработването и включването по национални и европейски програми и проекти. ПГСС „Ангел Кънчев” е бенефициент на 6 реализирани проекта с неправителствената организация VEREIN FUR EUROPAISHE INTEGRATION, ГР. БИЛЕФЕЛД – ГЕРМАНИЯ, финансирани от програмата „Леонардо да Винчи”, които дадоха възможност на много преподаватели и ученици да получат сертификат за образователен и практически ценз в областта на екологичното земеделие. Създадени бяха контакти със сродни училища и институции, ферми и предприятия от ЕС.

Училището участва като бенефициент в проект „Трансграничен екологичен коридор Русе – Гюргево” с продължителност 18 месеца. Гимназията осигури лектори и обучение на целевата група в България и Румъния.

Учители и ученици бяха бенефициенти по програма на ЕС – 50 години обща селскостопанска политика

 

Проект „Изграждане на практически компетенции в органичното земеделие“, финансиран по линия на програма "Еразъм +"

През месец юли 2019 г. 20 ученици от ПГСС "Ангел Кънчев" ще посетят Испания. Те ще подобрят практическите си компетенции в сферата на органичното лозарство, винарство и зърнопроизводство - традизионни за региона отрасли.

 

Подготовка на работна сила за селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост

Селското стопанство е приоритетен отрасъл за страната ни и предвид членството ни в Европейския съюз и участието ни в общата му селскостопанска политика се налага необходимостта от подготовка на квалифицирани кадри и специалисти в направление Селско стопанство.

През настоящата учебна 2015/2016година в училището се обучават  ученици по професиите Фермер, Ветеринарен техник, Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост.

Нашите възпитаници се реализират професионално и са признателни за това, което са получили и научили. 

 

 

 

 

 
2023  ПГСС "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - Образцов Чифлик :: гр. Русе ::   globbers joomla templates