background

Доклади

 

 

Информация за административните услуги, 
свързани с издаване на документи от ПГСС "Ангел Кънчев" - гр. Русе

1. Диплома за средно образование

2. Свидетелство за професионална квалификация

3. Служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

4. Служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

5. Дубликат на документ за завършен етап или степен на образование – удостоверение, свидетелство, диплома

6. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

    Условия и ред за преместване на ученици
 
   Заявление
 
   Декларация

7. Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – професионални гимназии

 

    Образци на документи

   Заявление от родител до класен ръководител за освобождаване на ученик/ученичка от учебни занятия
   
Заявление от родител до директор за освобождаване на ученик/ученичка от учебни занятия

 

   Годишен отчет за работата по закона за достъп до обществена информация за 2019 година   

 

2023  ПГСС "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - Образцов Чифлик :: гр. Русе ::   globbers joomla templates